SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 2  2023/2  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Şeyda TANOĞLU, Selma TAŞKESEN

NO Makale Adı
1702979387 SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SANAT İLGİLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ ALGILARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA

Bu çalışma, lisans düzeyinde sanat eğitimi alan öğrencilerin sanat ilgileri ve estetik beğeni algılarını belirlemek ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel hedefi, resim-iş eğitimi öğrencilerinin estetik beğeni algılarını ve sanata olan ilgilerini değerlendirmek ve bu değişenler arasındaki ilişkiyi inceleyerek, varsa bu ilişkinin niteliğini ortaya koymaktır. Araştırma 2023-2024 öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim dalında eğitim alan 26 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Estetik Beğeni Anketi ve Sanat İlgisi Ölçeği kullanılmıştır. Sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin sanat ilgileri ile estetik beğeni algılarının belirlenmesine yönelik bu araştırmada nicel ve nitel yöntemin bir arada olduğu karma yöntem araştırmalarından eş zamanlı araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmadaki nicel verilerin analizi için spss 25 veri analizi programı ve betimsel istatistik, nitel verilerin analizi için ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde ettiğimiz bulgulara göre sanat eğitimi alan lisans öğrencilerinin sanat ilgileri ile estetik beğeni algıları arasındaki ilişkinin orta düzeyde , pozitif ve anlamlı olduğunu görülmektedir. Ayrıca Rönesans ve Barok eserler hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip oldukları ve resimleri beğendikleri görülmektedir. Empresyonizm, kübizim, ekspresyonizm ve süprematizm konusunda kısmen bilgiye sahip oldukları ve buna bağlı modern sanat dönemlerinde eksikliklerinin var olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, Estetik beğeni, Sanat ilgisi, Lisans Öğrencileri