SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 2  2021/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Rıfat SERİN, Selma TAŞKESEN

NO Makale Adı
1641797247 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ TUTUMLARI VE SANATI YANSITMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine olan tutumları, sanat ile ilgili görüşleri ve sanatı yansıtma biçimlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı oluşturulurken ortaokul öğrencilerinin sanata bakış açılarının oluşturdukları ürünlere yansıyıp yansımadığını ve görsel sanatlar dersi ile ilgili görüşlerinin tespit edilmesi düşüncesi ile planlanmıştır. Çalışma grubu Doğu Anadolu Bölgesinde orta ölçekli bir Ortaokulda 8. Sınıf seviyesindeki 39 (22 erkek/17 kız) öğrenciden oluşmuştur. Öğrenciler ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmanın deseni karma yöntem araştırma desenlerinden yakınsayan paralel desen olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinden nitel, nicel çözümleme yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Görsel Sanatlar Dersi Tutum Ölçeği”, “Resim değerlendirme formu (rubrik)” ve "Yarı yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmış, nitel verilerin analizinde ise betimsel analizden faydalanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin Görsel sanatlar dersine yönelik tutumları ve sanatı yansıtma biçimleri puanları incelendiğinde Görsel Sanatlar Dersi Tutum Ölçeğinden aldıkları puanın iyi düzeyde olduğu çizim puanlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu iki puan türü karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyetlerine göre görsel sanatlar dersine ilişkin tutum düzeyleri ve çizim puanlarından aldıkları puan ortalamalarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin sanat ve görsel sanatlar dersi ile ilgili görüşleri ise duygu aktarımı, üretkenlik, görsel anlatım ve yaratıcılık gibi kelimeler ile nitelendirdikleri ve sanat yoluyla duygularını daha rahat anlattıkları, kendilerini özgürce ifade etikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin sanata karşı farkındalıklarının arttığı ve oluşturdukları ürünler ile özgün eser ortaya koyma becerilerinin ortaya çıktığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar, sanat, sanat eğitimi, tutum