SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 2  2021/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ahmet Arif DENİZ, Ülkü Sevim ŞEN

NO Makale Adı
1635347650 ORTAOKUL KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN MÜZİK EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Bu araştırmada ortaokul kaynaştırma öğrencilerine yönelik yürütülen müzik derslerinde müzik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları tespit etmek, kullandıkları yöntemleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve model olarak genel tarama modeline yer verilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hatay’ın Antakya ilçesinde özel ve resmi ortaokullarda görev yapan 24 müzik öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlere kaynaştırma öğrencilerine yönelik verilen müzik eğitimi hakkında 31 soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiş, frekans ve yüzde değerleri verilip kategorilere göre tablolaştırılarak sunulmuştur. İçerik analizinde elde edilen bulgular doğrultusunda; ortaokul müzik öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yürütülen müzik derslerindeki deneyimlerinin ve kaynaştırma eğitimi hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı, lisans eğitimi sürecinde aldıkları eğitimi yeterli bulmadıkları belirlenmiştir. Araştırmada kaynaştırma öğrencilerinin engel durumları göz önünde bulundurularak birebir ilgiye gereksinim duydukları tespit edilmiş ve bu doğrultuda okul idaresinin, öğretmenlerin, diğer okul personellerinin bu öğrencilere karşı olumlu davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hakkında da gerekli donanıma sahip olmadıkları, ders süresinin yetersizliğinden dolayı bu eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yeterince zaman ayıramadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP)