SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 2  2021/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Rıdvan ARSLAN, Suzan Duygu ERİŞTİ, Necla ÇOŞKUN

NO Makale Adı
1619538433 SANAT ELEŞTİRİSİ İÇERİKLİ DERSLERİN ATÖLYE UYGULAMA SÜRECİNE YANSIMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

Sanat eğitimi süreci kuramsal ve uygulamalı bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Bütüncül yaklaşımın temelini ise sanat disiplinine dayalı sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik, görsel kültür, disiplinlerarası ilişkiler, çok kültürlülük gibi birçok kuramsal altyapının uygulamaya dayalı alanlar ile ilişkilendirilerek öğrenme süreçlerinde hayata geçirilmesi oluşturur. Türkiye’de kuram ve uygulamanın etkileşimde bulunduğu kimi öğretim süreçleri dikkati çekmekle birlikte çoğunlukla öğrencilerin kuram ve uygulamayı bir araya getirmede bazı sıkıntılar yaşadığı söylenebilir. Bu bağlamda bu araştırmada sanat eğitimi sürecinde kuram ve uygulama etkileşimine dayalı olarak öğrencilerin sanat eleştirisi dersi ile anasanat atölye dersleri arasındaki olası bağlantılara ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaca dayalı olarak araştırma nitel araştırma yöntemine dayalı durum çalışması çerçevesinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde öğrenim görmekte olan 7 öğrenci ve anasanat atölye ile sanat eleştirisi içerikli dersler yürüten 3 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar şöyledir: Öğrencilerin sanatsal süreçlere eleştirel bakış açılarını geliştirmeyi hedefleyen sanat eleştirisinin uygulamalı alanlara olumlu yansıdığı söylenebilir. Sanatsal süreçlere eleştirel bir gözle bakabilen öğrenciler, bu bakış açısını kendi çalışmalarına yansıtarak kendilerini daha iyi ifade edebilmektedirler. Öğretim elemanı görüşlerine dayalı olarak ise bireylerin sosyal hayatlarında da önemli bir yere sahip olan sanat eleştirisinin, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmede önemli olduğu vurgulanmaktadır. Öğrencilerin sanat eleştirisi ve atölye dersleri arası ilişkilendirme süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar da araştırma sonuçlarında ortaya çıkan önemli bir noktadır. Öğrencilerin sanat eleştirisine ilişkin farkındalıklarının olmasının yanında bir takım ön yargılar ve genellemeler içermesi de araştırma sonuçlarına göre vurgulanan bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, sanat eleştirisi, anasanat atölye, temel tasarım