SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 1  2021/İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
İsmail ARTAN, Yahya HİÇYILMAZ, Menduha Satır KAYSERİLİ

NO Makale Adı
1618320085 MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GS-TPAB ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknoloji destekli mikro öğretim uygulamalarının Görsel Sanatlar Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (GS-TPAB) öz-yeterlik düzeylerine etkisini incelemektir. Çalışmada, araştırmanın veri toplama ve analiz etme şekline bağlı olarak tek grup ön test ve son test deneysel deseni kullanılmıştır. Bu araştırma, 34 Görsel Sanatlar öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, “GS-TPAB Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Araştırmada, Görsel Sanatlar öğretmen adaylarının teknoloji destekli mikro öğretim uygulamalarının GS-TPAB öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu, son test puanlarının cinsiyete göre Teknolojik Pedagojik Bilgisi (TPB), Teknolojik Alan Bilgisi (TAB), Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) boyutu ve genel ölçek açısından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ancak öğretmen adaylarında ön test puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde öğretmen yetiştirme programlarında yer alan mikro öğretim uygulamalarının etkinliğini arttırmak amcayla GS-TPAB ekseninde düzenlemeler önerilmektedir. Ayrıca mikro öğretim uygulamaları, fiziksel çevre ve teknik donanım gerektirir. Bu noktada, eğitim fakültelerinde altyapı iyileştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar öğretmen adayı, öğretmen yetiştirme, mikro öğretim, teknolojik pedagojik alan bilgisi