SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 2  2020/Sonbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Sonat COŞKUNER

NO Makale Adı
1606474916 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SOUNDPAINTING ALGISI: BİR METAFOR ANALİZİ

Soundpainting, Walter Thompson tarafından müzisyenler, dansçılar, aktörler ve görsel sanatçılar için yaratılmış, gerçek zamanlı kompozisyon işaret dilidir. Doğaçlamaya dayalı bu işaret dili, ilk duyulduğunda nasıl bir uygulama olduğuna dair yeteri kadar bilgi verememekte, daha fazla açıklamayı gerekli hale getirmektedir. Soundpainting’in daha iyi anlaşılması, uygulama yapılmasını gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı Soundpainting’i insanlara ilk ifade etme cümlelerinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Kimi zaman uzun uzun anlatma fırsatı bulunsa da kimi zaman hızlı ve etkili bir şekilde ifade etmek durumda kalınır. Böyle durumlarda bu kısa açıklamalar metaforlar yoluyla yapılmaktadır. Metaforlar, bir kişinin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde, benzetmeler kullanarak ifade etmesidir. Bu araştırmanın amacı, metafor analizi yoluyla müzik öğretmenlerinin Soundpainting algısını araştırmaktır. Araştırma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığının 1-6 Ekim 2019 tarihinde Rize’de müzik öğretmenlerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu “1 Öğretmen 1000 Ritim” projesine katılan 40 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan müzik eğitimcilerinden “Soundpainting .............. gibidir. Çünkü ..................” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 40 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde 31 metafor ve bu metaforların ortak özelliklerine göre gruplandırılmasıyla 6 kategori ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda, müzik eğitimcilerinin Soundpainting hakkında “gerçek hayatın bir parçası”, “eğlence aracı”, “bütüncül müzik türü/ topluluğu”, “ifade aracı”, “çeşitlilik” ve “mistik unsur” şeklinde farklı görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Soundpainting, Metafor, İçerik analizi, Doğaçlama, Müzik eğitimi