SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 2  2020/Sonbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Yusuf DURSUN, Özcan ÖZBEK, Ekin ÇORAKLI KAHRAMAN

NO Makale Adı
1602149775 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİKLERİ İLE YAŞAM VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik yeterliklerine ilişkin algıları ile yaşam ve iş doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan 220 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, dört bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde müzik öğretmenlerinin bazı demografik özelliklerini öğrenmek üzere kişisel bilgi formu, ikinci bölümde müzik öğretmenlerinin kendilerine ilişkin mesleki yeterliklerini ölçmek üzere Müzik Öğretmenleri Mesleki Yeterlikleri Ölçeği, üçüncü bölümde öğretmenlerin genel olarak yaşam doyum düzeylerini ölçmek üzere Yaşam Doyum Ölçeği ve son olarak, dördüncü bölümde öğretmenlerin iş doyumu düzeylerini belirlemek üzere Minnesota İş Doyum Ölçeği yer almaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmenlerinin mesleki yeterlik algıları ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu, müzik öğretmenlerinin iş doyumları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu, müzik öğretmenlerinin yaşam doyumu, içsel ve dışsal iş doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki, genel iş doyum düzeyleri ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde orta derecede bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: müzik öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri, müzik öğretmenlerinin yaşam doyumu, müzik öğretmenlerinin iş doyumu