SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 2  Güz 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Fatih KARİP

NO Makale Adı
1567681390 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN SANAT KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

İnsanlık tarihinin her döneminde tüm toplumlar için ortak bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkan sanat, uğradığı dönemin ve toplumun çeşitli özelliklerini de alarak sürekli katlanarak bir anlam zenginliği içerisinde gelişmiştir. Geçmişten günümüze toplumun kültür bileşenlerinin en önemli unsurlarından olan sanat kavramı birçok deyim ve atasözünde yer etmiş her zaman önemli metaforlarla ifade edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Görsel sanatlar öğretmenlerinin sanat kavramına yönelik düşüncelerini ortaya koydukları metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde görev yapmakta olan 100 görsel sanatlar öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, katılımcıların her birine “sanat ………. gibidir. Çünkü ………” cümlesini tamamlamaları istenerek elde edilmiştir. Katılımcıların cevaplarından edilen verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, görsel sanatlar öğretmenlerinin sanat kavramına ilişkin metaforik algıları 8 kategori altında toplanmıştır. Bunlar, 1.Yaşamın bir ifadesi olarak, 2.Yaşam kaynağı olarak sanat, 3.Yol gösteren, aydınlatan bir kavram olarak sanat, 4.Özel bir alan olarak sanat, 5.Dışavurum olarak sanat, 6.İletişim aracı olarak sanat, 7. Güzeli aramak olarak sanat, 8. Sınırsız bir keşif alanı olarak sanat. Sonuç olarak görsel sanatlar öğretmenlerinin sanat kavramını çok fazla ve farklı metaforlarla ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre Görsel Sanatlar öğretmenlerinin sanatı en çok yaşamın bir ifadesi ve yaşam kaynağı olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: görsel sanatlar, öğretmen, sanat, eğitim, metafor