SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 1  Bahar 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Emre DÜZÜN

NO Makale Adı
1555775900 İZZETTİN ÖKTE’NİN BÛSELİK TANBUR TAKSİMİNİN TAHLİLİ

Türk Mûsıkîsi saz icracılığında, tanbur sazı, mûsıkîmizin gereksinimlerini karşılayabilmiş olması sebebiyle çokça rağbet görmüştür. Bununla birlikte tanbur icracılığında geçmişten günümüze pek çok ismin kendine has tavırları ile bu sazın icrasının gelişmesine katkı sağlamış olduğu görülmektedir. 1950‟li yılların en büyük tanburisi olarak gösterilen İzzettin Ökte‟de bu isimlerin en başlarında zikredilmesi gerekenlerindendir. İzzettin Ökte‟nin kullanmış olduğu süsleme teknikleri, ifade unsurları, mızrap kullanımı ve makam anlayışının, Buselik taksimi üzerinden tahlil edilerek ortaya konulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. İzzettin Ökte ile ilgili yazılı kaynaklara ulaşmak için literatür taraması, Ökte‟nin taksim icralarına ulaşmak içinse arşiv taraması yapılmıştır. İzzettin Ökte‟nin Buselik taksimi notaya alınmış ve içerik analizinin kategorisel türü kullanılarak bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, belirlenen alt problem başlıkları altında ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Bulgular doğrultusunda, İzzettin Ökte‟nin Buselik taksiminin icrasında, ifade unsurları ile süsleme tekniklerini ustaca uygulamış olması ve farklı mızrap kullanımları ile kendine has bir icra tavrı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.