SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 1  Bahar 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
SİNAN GÜLTEKİN

NO Makale Adı
1555021981 KIRKLARELİ İLİ KABA ZURNA İCRASINDA KULLANILAN SÜSLEMELER

Zurna sazının tarihsel gelişimine ve Türk insanının sosyokültürel yaşantısındaki konumuna bakıldığında devletin ve toplumun her bir tabakasının yaşamında karşılığı olan bir anlamı olduğu görülür. Türkiye coğrafyasının kültürel zenginliği bölgesel ve yöresel saz çeşitliliğini tetikleyen en önemli faktörlerden biri olduğu düşüncesi ile Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Trakya bölgesinde icra edilen zurna sazı tarihsel süreç içerisinde kendine özgü bir üslup kazanmıştır. Bu çalışma, Trakya bölgesinin önemli icra merkezi olarak kabul edilen Kırklareli ili bünyesinde icra edilen kaba zurnanın yöresel üslubunu tahlil etme amacı üzerine hazırlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Alan araştırması araştırmanın modeli olarak belirlenmiş, verilerin elde edilmesinde kaynak tarama ve doküman inceleme tekniklerine başvurulmuştur. Kırklareli il merkezinde yaşayan kaba zurna icracıları çalışmanın evrenini, tesadüfü olarak seçilen beş kaba zurna icracısı da (Yusuf Ihnalı, Hüseyin Ihnalı, Vedat İlan, Naci Peri ve Oğlu Naci Peri) çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Kırklareli il merkezinde 04-12-2017 ve 17-03-2018 tarihlerinde iki defa düzenlenen bilimsel seyahatler doğrultusunda beş kaba zurna icracısı ile birebir görüşmeler yapılmış, icracıların yöredeki kaba zurna icra üslubuna ait verileri barındırabileceğine ilişkin taksim icraları kayıt altına alınmıştır. Elde edilen kayıtlar verilerin analizi aşamasında tahlil edilerek kaba zurnanın bu yöredeki icra üslubuna dair bulgular yorumlanmıştır. Sonuç olarak; Kırklareli ili kaba zurna icrasında vibratosuz düz bir üfleme tekniğinin benimsendiği, parmak pozisyonlarının ve parmak baskılarının tüm icracılarda aynı davranışlarla uygulandığı ve il genelinde rast perdesinin karar perdesi olarak kabul edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, kullanılan kamış türünün ve kullanım şeklinin icra niteliğini belirleyen önemli bir icra unsuru olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kaba zurna, Trakya Yöresi, Kırklareli ili, Üslup, İcra Tahlili