SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 1  Bahar 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Rıdvan AK, Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1553153189 HANS SITT OP. 116 VİYOLA İÇİN 15 ETÜT METODUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma, Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında görev yapan viyola eğitimcilerinin Hans Sitt Op. 116 Viyola İçin 15 Etüt metodunun kullanımına yönelik görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu metot, keman metotlarından aktarılmış viyola metotlarından farklı olarak, yalnızca viyola için yazılmış olduğundan, araştırmaya değer görülmüştür. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış olup; nitel veriler kaynak tarama yöntemiyle, nicel veriler ise 5’li likert ölçeğinde hazırlanmış 15 sorudan oluşan anket aracılığıyla elde edilmiştir. Ankette öğretim elemanlarının metotlara verdiği önem bakımından metotlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için “Kruskal Wallis Testi” uygulanmıştır. Ayrıca farkın hangi metotlardan kaynakladığını belirlemek için çoklu karşılaştırma testi olan Duns Testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretim elemanlarının metodu büyük ölçüde tanıdıkları ancak eğitim materyali olarak çok fazla kullanmadıkları ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler: Viyola, Viyola Eğitimi, Etüt, Hans Sitt