SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ulaş ÖZKASNAKLI, Esra DALKIRAN

NO Makale Adı
1492006110 GENEL MÜZİK EĞİTİMİNDE ÇALGI ÇALMAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: Denizli İli Örneği

Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’de genel müzik eğitiminde öğrencilerin çalgı çalmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel tarama modeline göre belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için uzman görüşü de alınarak öğrenci görüşlerini almaya yönelik anket formu hazırlanmıştır. Araştırma için çalışma grubu tercih edilmiş, çalışma grubunu Denizli İli Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 413’ü erkek, 409’u kız olmak üzere 822 öğrenci oluşturmuştur. Geliştirilen anket, çalışma grubunu oluşturan 822 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, müzik derslerinde öğrencilerin çoğunun gitar çalgısını çalmak istediği belirlenmiştir. Çalmak istedikleri çalgı cinsiyet değişkenine göre bakıldığında hem kızların hem de erkeklerin büyük çoğunluğunun gitar çalgısını tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Dinledikleri müzik türü ile cinsiyetleri arasında ve dinledikleri müzik türü ile eğitimini almak istedikleri çalgı arasında anlamlı fark olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Blok Flüt Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Genel Müzik Eğitimi,