SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hüseyin GENÇER

NO Makale Adı
1488463361 GÜZEL SANATLAR ve SPOR LİSELERİNDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE PLASTİK SANAT ELEMANLARINDAN ÇİZGİNİN ÇOCUĞUN YARATICILIĞINA ETKİSİ (Kırıkkale İli Örneği)

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin görsel sanatlar (desen) dersinde çocuğun yaratıcılığına plastik sanat elemanlarından çizginin etkisi önemli olsa da öğrencilerin öngörülen amaçlara uygun olan bir ivme gösteremediği ve yaratıcılık kavramına dair birçok problemle karşılaşıldığı gözlemlenmektedir. Bu araştırmada yarı deneysel desen araştırma modellerinden tek grup ön test-son test modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler Cronbach Alpha katsayısı ile bakılarak güvenirlik elde edilmiştir. Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Resim bölümü 9. sınıf öğrencileri (N=23) ile yürütülmüştür. Son test bir yarıyılda sekiz hafta boyunca uygulamanın yapıldığı aynı öğrenci grubuna (N=23) uygulanmıştır. Uygulanan eğitim öğretim teknikleri, ders içi etkinlikler sonucu çizginin çocuğun yaratıcılığına ne yönde etkileri olduğuna dair veriler elde edilmiş ve konuya yönelik öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çizgi, Desen, Yaratıcılık, Sanat Eğitimi