SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Güz 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Yusuf ÖZGÜL, Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1474906209 EZGİSEL DİKTE ÇALIŞMALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ

Bu çalışmada, geliştirilen bilgisayar destekli dikte eğitimi yazılımının üniversite müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin başarılarına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 güz yarıyılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, MİOY dersi almakta olan 30 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu, aynı yıl yapılan yetenek sınavı puanları kullanılarak deney (n = 15) ve kontrol (n = 15) grubuna ayrılmış ve uygulama süreci başlamıştır. Araştırmada nicel deneme modellerinden, "Ön Test - Son Test Kontrol Gruplu" tam deneysel model kullanılmıştır. İlk olarak çalışma grubuna ön test uygulanmış ve sekiz hafta süren uygulama sonrası son-test uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, geleneksel sınıf ortamında dikte eğitimi alan kontrol grubunun ön-test ve son-test puanları arasında, son-test puanları lehine anlamlı fark olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, geleneksel dikte eğitiminin kontrol grubunun dikte yazma başarısına olumlu yönde etki ettiğini göstermiştir. Buna benzer şekilde bilgisayar destekli dikte eğitimi alan deney grubunun ön-test ve son-test puanları arasında, son-test puanları lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuç, bilgisayar destekli dikte eğitiminin deney grubunun dikte yazma başarısına olumlu yönde etki ettiğini göstermiştir. Deney ve kontrol gruplarının son-test puanları incelendiğinde ise deney grubu puanları lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuç, bilgisayar destekli dikte eğitiminin, geleneksel dikte eğitimine göre daha başarılı olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar ışığında ülke genelinde bilgisayar destekli eğitim kullanımının, üniversiteler ve liselerde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla eğitimcilere hizmet içi eğitimler verilmesi önerilmiştir. Ayrıca ders harici boş zamanlarda ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan dikte yazma alanında kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için okullarda bilgisayar destekli eğitim sınıflarının açılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Ezgisel Dikte, Bilgisayar Destekli Eğitim