SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Güz 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Nurcan BAHADIR,Özcan ÖZBEK

NO Makale Adı
1469734148 ERGENLERİN MÜZİKAL PERFORMANS KAYGILARI İLE AİLELERİNİN BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmada, güzel sanatlar liselerindeki aktif olarak sahnede performans sergilemiş olan lise öğrencilerinin müzikal performans kaygıları ile ailelerinin onlardan olan beklentileri arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Düzce, Bolu ve Kırıkkale’deki Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde profesyonel olarak eğitim alan 180 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada müzik performansına yönelik kaygıyı belirlemek amacıyla “Müzikal Performans Kaygısı Ölçeği” ve ailelerin çocuklarına yönelik beklentilerini ölçmek üzere Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin alt boyutlarından “Aile Beklentisi Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre; lise öğrencilerinin müzikal performans kaygıları ile aile beklentileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamammıştır; fakat anlamlıya yakın bir eğilim gözlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; Lise öğrencilerinin ailelerinin beklentileri ve müzikal performans kaygıları ile okulları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Lise öğrencilerin ailelerinin beklentileri ve müzikal performans kaygıları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamasına karşın kız öğrencilerin ailelerinin beklentileri anlamlı düzeyde farklılığa eğilimlidir. Aile beklentisi ile yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, ancak anlamlıya yakın eğilimdedir. Müzikal Performans Kaygısı Ölçeği ile yaş arasında ile anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Lise öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile aile beklentisi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Çalışmalara göre sınıf düzeyi düşük olan lise 9. Sınıf öğrencilerinin performans kaygıları daha yoğun hesaplanmıştır.


Anahtar Kelimeler: Müzikal Performans Kaygısı, Sahne Kaygsı, Aile Beklentisi