SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 1  Bahar 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
İnci BULUT KILIÇ, Osman ALTINTAŞ

NO Makale Adı
1450776387 ÇAĞDAŞ SANATTA METAFORİK DÜŞÜNCEYE DAYALI UYGULAMALARIN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SANAT EĞİTİMİ BAŞARISINA ETKİSİ

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, çağdaş sanatta metaforik düşünceye dayalı uygulamaların ve çağdaş sanatı kapsayan ders içeriğinin yer aldığı bir atölye dersinin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının sanat eğitimi başarısına kuramsal ve uygulama boyutunda etkisi olup olmadığını tespit edebilmektir. Deneysel bir çalışma olan araştırmada tek grup öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 güz döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıfta öğrenim gören ve seçmeli deneysel atölye dersini alan 13 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen öntest-sontest puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı ilişkili örneklemler için t-testi kullanılarak test edilmiştir. Uygulama süreci 15 haftada tamamlanmıştır. Bu süreçte öncelikle çalışma grubunun çağdaş sanata yönelik kuramsal bilgi ve uygulama boyutunda mevcut durumları tespit edilmiştir daha sonra metaforik düşünce yöntemi kullanılarak çağdaş sanata yönelik uygulamalar yaptırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin öntest-sontest başarı testi puanları arasında ve öntest-sontest sanatsal çalışmalardan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin sanatsal uygulamaları ve dosyaları incelenerek metafor kullanma durumları tespit edilmiştir. Metafor kullanan öğrencilerin sanatsal başarılarının anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Çağdaş Sanat, Metafor, Metaforik Düşünce, Görsel Metafor.