SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gökçe ALTAY

NO Makale Adı
1440063778 ANARMONİK YAZIM VE ANARMONİK MODÜLASYON

Profesyonel müzikçi yetiştiren eğitim kurumlarında armoni konusu, derslerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun nedeni, armoninin çok sesli müzik oluşumunun en önemli öğelerinden biri olmasıdır. Bu derste, öğrencinin çok sesli müzik oluşumlarını gerek kuramsal, gerekse duyuşsal olarak kavramaları esas alınır. Bu bağlamda klasik armoni dersleri, içerik itibariyle üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, diyatonik, kromatik ve anarmonik armoni olarak sıralanabilir. Bu ana başlıkların her biri, sırasıyla, aşamalı olarak ilerletilmeli ve eser analizlerinde armonik bağlam dikkatle tespit edilmelidir.

Bu çalışmada, 18. ve 19. yüzyıl klasik Batı müziğinde yer alan anarmonik yazım ve anarmonik modülasyon konusu ele alınmıştır. Çalışmanın giriş kısmında, anarmonik yazım ve modülasyon tekniğinin esasları genel olarak saptanmış ve bu konuda kuramsal örnekler verilmiştir. Konuyla ilgili repertuar örnekleri ise, 18. ve 19.yüzyıl eserlerinden seçilmiş ve detaylı olarak analiz edilmiştir. Söz konusu armonik analizlerde, basamaksal ve işlevsel armoni yöntemleri dikkate alınmıştır. Yöntemlerde kullanılan sembol ve kısaltmalar ise ayrıca açıklanmıştır. Sonuç olarak, konunun öğrenciye işlevsel armonin esaslarına göre aktarılması, müzikal anlamda bütüncül bir yaklaşım gözetilmesi gerekliliği saptanmış ve bu konuda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Anarmonik Yazım, Anarmonik Modülasyon, Armonik Analiz