SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 1  Bahar 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
M. Nevra KÜPANA

NO Makale Adı
1430384180 SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME VE MÜZİK EĞİTİMİ

Bu çalışmanın amacı sosyal duygusal öğrenme ve müzik eğitimi ilişkisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda sosyal duygusal öğrenme ve müzik eğitimi ilişkisine yönelik literatür tarama çalışması yapılmıştır. Sosyal ve duygusal öğrenme yaşamın sosyal ve duygusal yönlerini anlama ve kavrama sürecidir. Sosyal duygusal öğrenmenin öğeleri özfarkındalık, özyönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar almadır. Okul ortamında sosyal duygusal öğrenme şu becerileri içerir: 1. Etkili iletişim becerileri; 2. Grup çalışmalarına istekli, etkin ve işbirlikçi katılm; 3. Duyguların ve dürtülerin denetimi ve uygun yollarla iletilmesi; 4. Kişilerarası çatışmaların ve anlaşmazlıkların şiddetten arınmış, yapıcı, barışçıl ve düşünceli biçimde çözümü; 5. Sağlam ve doğru kişilik özellikleriyle hayatı yaşama; 6. Hayatın her alanına öğrenmeyi öğrenme ve yansıtmalı öğrenme yaklaşımını taşıma. Müzik eğitimi ve sosyal duygusal öğrenme birbirlerini şu özelliklerle tamamlamaktadır: a. Müzik duyusal bir uyaran olarak kullanılabilir; b. Müzik estetik bir deneyim olarak kullanılabilir; c. Müzik rahatlama ve imgeleme için kullanılabilir; d. Müzik yapma kendini ifade etmenin bir şekli olabilir; e. Müzik yapma grup deneyiminin bir şekli olabilir. Bu beceriler öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun olarak hazırlanacak sosyal duygusal öğrenme programlarıyla geliştirilebilir. Doğaçlama, toplu çalma/söyleme, müziğe ilişkin duyguların tanımlanması gibi etkinliklerle müzik eğitiminde sosyal duygusal öğrenme becerileri geliştirilebilir. Sosyal duygusal beceriler ile öğretim etkililiği arasında anlamlı bir ilişki vardır. Müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde onların sosyal duygusal öğrenmeye ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.