SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 1  Bahar 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Cahit AKSU

NO Makale Adı
1429949908 MÜZİK EĞİTİMİNDE ‘YAPILANDIRMACI SORULAR’

Örgün temel müzik eğitimi süreçlerinde kullandığımız yapılandırma temelli öğretim programlarının kazanımlarını gerçekleştirmede, etkinlikler kadar bu etkinlikleri çevreleyen sorular da çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı müzik eğitiminde soru oluşturma, soru sorma, soru sorulma vb. etkinliklerin ve bu soruların düzeylerinin (düşük bilişsel düzey, yüksek bilişsel düzey) önemini ortaya koymaktır. Araştırma betimsel bir araştırma olup belgesel taramalardan ‘Genel Tarama’ yöntemi ile ele alınmıştır. Araştırma sonucunda; bilginin yapılandırılmasına zemin hazırlayan düşünme eyleminin sorularla aktif hale geldiği, öğretmenlerin etkinliklerle ilerleyen ders sürecini sorularla diri tutmaya çalışması gerektiği, ancak soru oluşturma ve sorma etkinliklerinin özellikle öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Müzik eğitiminde bir çalgıyı çalıyor olma, bir şarkıyı söylüyor olma veya müzikal öğrenmeleri amaçlayan bir etkinliği yapıyor olma, her ne kadar ‘yaparak öğrenme’, ‘aktivite temelli’ öğrenme veya ‘uygulamalı öğrenme’ kavramlarını yansıtsa da tek başına böyle bir görüntü, öğrenmenin kesinlikle oluşacağının teminatı olmaz. Öğrenme için sorgulama, işbirliği grupları ve problem çözme gibi daha derin yaklaşımların bir arada işe koşulması gerekir. Bu soruların; cevapları ‘evet’ veya ‘hayır’ olan sorulardan ziyade, Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki özellikle uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamağındaki yüksek bilişsel düzey soruları olması gerektiği ve ‘soru’ kavramı içinde ‘soru sorma temelli’, ‘sorgulama temelli’ ve ‘soru-cevap temelli’ yaklaşımların birbirlerinden farklı olduğunun öğretmenler tarafından bilinmesi gerektiği sonucu çıkmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında uygulanmakta olan ilköğretim müzik öğretim programından seçilen bazı kazanımlar için Bloom’un bilişsel alan taksonomisi paralelinde çeşitli örnek sorular oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Yapılandırmacılık, Soru Sorma