SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 1  Bahar 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

NO Makale Adı
1425220044 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Araştırmanın genel amacı müzik öğretmeni adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerinde cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir fark var mıdır sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe adaptasyonu ve geçerlik güvenirlik çalışmaları Karagüven tarafından(2012) yapılan Akademik motivasyon ölçeği kullanılmıştır.Ölçek "Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon, Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon, Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon, Belirlenmiş Dışsal Motivasyon, İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon, Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme ve Motivasyonsuzluk" olmak üzere toplam 7 alt boyuttan ve 28 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda müzik öğretmeni adaylarının ölçeğin bir alt boyutu olan "motivasyonsuzluk" düzeylerinin son derece düşük, diğer alt boyutlardaki motivasyon düzeylerinin ise oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylara göre bilmeye yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon ve içe yansıyan dışsal motivasyon düzeyleri daha yüksekken, kadın öğretmeni adaylarının dışsal motivasyon-dış düzenleme düzeyleri erkek müzik öğretmeni adaylarına göre daha yüksektir. Sınıf değişkeni göz önünde bulundurulduğunda 4. sınıf öğrencilerinin başarıya yönelik içsel motivasyon ve belirlenmiş dışsal motivasyon düzeyleri diğer sınıf öğrencilerine göre daha düşük, motivasyonsuzluk düzeylerinin ise daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları önceki çalışmalar ile karşılaştırmalı olarak tartışılmış ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Akademik Motivasyon, Müzik Öğretmeni Adayları