SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Tuba YOKUŞ

NO Makale Adı
1406279089 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTME-ÖĞRETME ÖZ-YETERLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterliklerinin ne düzeyde olduğunu ve eğitme-öğretme öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek; buna ek olarak, eğitme-öğretme öz-yeterlik puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler (N=158) oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin eğitme-öğretme öz-yeterlik düzeyleri Kan (2007) tarafından geliştirilen Eğitme-Öğretme Öz-yeterlik Ölçeği’nden, demografik özellikleri ve akademik başarı düzeyleri ise araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formundan elde edilmiştir. Analizlerde “Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Katsayısı” ve “İlişkisiz Grup t Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlik ve akademik başarı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterlik puanları istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemiştir.


Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayları, eğitme-öğretme öz-yeterliği, akademik başarı.