SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gülbahar KARABULUT

NO Makale Adı
1406105972 ÇALGIYA YÖNELİK BENLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmada, güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin çalgıya yönelik benlik algılarını ölçmekte kullanılabilecek bir ölçme aracının geliştirme aşamaları açıklanmıştır. Türkiye koşullarında geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, altı güzel sanatlar lisesinin 11.sınıflarına devam eden 135 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Analiz için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği’ nin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan iç tutarlılık (Cronbach alfa) değerinin de α = 0.915 olduğu, Kaiser- Meyer Olkin (KMO) değerinin de α=0.872 olduğu görülmüştür. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi örneklemden elde edilen verilerin yeterliliğinin saptanması için uygulanmaktadır. Bu testte bulunan değer 0.90’larda mükemmel, 0.80’lerde çok iyi, 0.70’lerde ve 0.60’larda vasat 0.50’lerde kötü olduğu belirtilmektedir (Tavşancıl: 2010:50). KMO katsayısının 0.872 düzeyinde olması örneklemin yeterli büyüklükte olduğunu göstermektedir.
Bu bulgular, ölçeğin, öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algılarını ölçmekte kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalgı, Çalgı Eğitimi, Benlik Algısı Ölçeği.