SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ezgi BABACAN

NO Makale Adı
1387615246 ADAY MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEKİ BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi sürecindeki bireysel çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel niteliktedir ve ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ikinci sınıf dördüncü dönem öğrencilerinden, piyano eğitimi dersini üç dönem tekrara kalmadan geçen 15 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin yeni bir piyano eserini bireysel olarak çalışma sürecinde izledikleri yol ve uyguladıkları çalışma yöntemlerinin değerlendirilmesi için başlangıç piyano eğitimi temel teknik ve müzikal davranışlar belirlenerek gözlem formu oluşturulmuştur. Gözlem formu ile elde edilen verilerin analizinde SPSS (v18.0) programı kullanılarak ağırlıklı ortalama, yüzde, frekans ve davranışlar arasındaki farklılığın ölçümü için pearson X2 (ki-kare) testi uygulanmış ve sonuçları yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre bireysel çalışma sürecinde öğrencilerin piyanoda oturma pozisyonundaki mevcut davranışları sıklıkla uyguladıkları; deşifre öncesi parçanın incelenmesi, deşifre ve çalışma aşamasındaki davranışları nadiren uyguladıkları; yorumlama aşamasındaki davranışların ise uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada korelasyon analizi sonucu, piyano eğitiminde bireysel çalışma sürecindeki her bir aşamanın birbirine pozitif yönde bağlantılı ve birbiri üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Aday Müzik Öğretmenleri, Çalışma Yöntemleri