SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mehmet Ali GENÇ

NO Makale Adı
1386683808 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Konya Bilsem Örneği)

İnsanlığın ve ülkelerin geleceğinde hayati öneme sahip olmaları nedeniyle üstün yetenekli bireylerin eğitimleri, tüm dünyada önemli bir konu olmuştur. Ülkeye göre farklılık gösteren üstün yetenekli eğitimi, Türkiye’de Bilim ve Sanat Merkez’leri ile karşılanmaktadır. Bireysel farklılığı dikkate alan bu Merkezler, öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarını estetik değerlerle birleştiren, üreten, sorun çözen ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir.
Dünyada yaşanan hızlı değişim, eğitim alanına da yansımış ve öğrencilerin daha etkin öğrenmelerini sağlamak için yeni öğretim yöntemleri gündeme gelmiştir. Son yıllarda eğitim uygulamalarında önem kazanan disiplinlerarası öğretim, görsel sanatlar alanında da olumlu sonuçlar vermiştir.
Bu çalışmada, üstün yetenekli öğrencilerin görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası etkinliklerinin nasıl sonuçlar ortaya koyacağını görmek amacıyla; Konya Bilim ve Sanat Merkezi uyum dönemi görsel sanatlar eğitiminde disiplinlerarası etkinlikler yapılarak, çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir.
Birbirlerini desteklemesi düşüncesi ile nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı tek gruplu bu çalışmada, öğretmen ve öğrenci görüşmesi, öğrenci yansıtma yazıları ve uzman değerlendirmelerinden elde edilen veriler kullanılmıştır.
Öğrencilerin ilgi ve katılımının iyi bir düzeyde olduğu etkinlikler, diğer disiplinler ile ilişkilendirilerek uygulanmıştır. Araştırmacının rehberlik ve danışman rolünü üstlendiği, hayatla iç içe olan etkinliklerde; işbirliği, paylaşma, sorumluluk, motivasyon, iç denetim ve fikir paylaşımının bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerde yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan disiplinlerarası etkinliklerin, öğrencilerin uygulama becerilerine olumlu etki sağladığı ve etkinlik yönteminin diğer disiplinlerde de uygulanmasının faydalı olacağı sonucuna da varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Üstün yetenek, sanatta üstün yetenek, disiplinlerarası öğretim, sanat eğitimi, Bilim ve Sanat Merkezi, görsel sanatlar eğitimi.