SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gamze Nevra KÖROĞLU

NO Makale Adı
1385025611 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2006 MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma, ilköğretim ikinci kademede görev yapan müzik öğretmenlerinin, 2006 müzik dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve karşılaştıkları sorunları ele almaktadır. Araştırmada Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) program değerlendirme modelinin aşamaları kullanılarak, müzik dersi öğretmenlerinin 2006 müzik dersi öğretim programına yönelik görüşleri alınmıştır.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmaya kolay ulaşılabilir örneklem seçme yoluyla Antalya ili merkez ilçelerinden Döşemealtı, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ikinci kademe okullarında görev yapan 14 müzik öğretmeni katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu yoluyla elde edilmiş, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.

Programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutuna ilişkin müzik öğretmenlerinden elde edilen verilere dayanarak; programın bağlam boyutuna yönelik müzik öğretmenlerinin; müziksel ilke, kavram ve bilgiler konusunda programı yetersiz buldukları, kazanımlarda yer alan konuların öğrencilerin seviyesine uygun olarak hazırlanmadığı sonucuna varılmıştır. Girdi boyutuna yönelik; programda yer verilen materyallerin öğrencileri olumlu yönde etkilediği, ancak öğretmenlerin görev yaptıkları okullarında donanım eksikliği yaşadıkları görülmüştür. Programın süreç boyutuna ilişkin; müzik öğretmenlerinin kazanımlara yönelik etkinlikleri yeterli buldukları, fakat ders süresinin kısıtlı olmasından dolayı verimli ders işleyemedikleri ortaya çıkmıştır. Ürün boyutuna yönelik ise; programda öğrencilere günlük hayatlarında yardımcı olacak, öğrencilerin ilgisini çekecek bilgilere ve şarkılara yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik dersi öğretim programı, Müzik dersi öğretmeni, Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün.