SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Nihan YAĞIŞAN

NO Makale Adı
1374247236 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİ VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ

Araştırmalar bireylerin müzik tercihleri ile birtakım kişilik özellikleri arasında sıkı bağlar bulunduğunu göstermektedir. Bireyin beğenileriyle müzik tercihlerinin ve kişilik yapısının yakın bir ilişki içinde olması bu tercihlerin -bireyin kişilik özelliklerinin bir uzantısı olan- davranışlarıyla da etkileşim içinde olduğu düşüncesini beraberinde getirmektedir. Bu etkileşim olumlu olduğu kadar olumsuz boyutlarda da kendini gösterebilmektedir. Kişilik özellikleri ve bireysel davranışlardan biri de saldırganlıktır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin müzik tercihlerini çeşitli demografik, sosyokültürel ve müziksel değişkenler çerçevesinde inceleyerek, bunların ‘saldırganlık’ davranışıyla ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Bu araştırmada tekil ve ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. Araştırma Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 308 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; öğrencilerin müzik tercihlerini ve birtakım değişkenlerle ilişkisini ortaya çıkarmaya yönelik ‘kişisel bilgi formu’ ve bireylerin saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla ‘saldırganlık ölçeği’ kullanılmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin ve ailelerinin tercih ettikleri müzik türleri arasında benzerlik vardır. Öğrenciler, müzikal faktörler ile şarkı sözlerinin her ikisinin de tercihlerinde etkili olduğunu ve kendilerine yakın buldukları türleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin saldırganlık boyutlarına ilişkin farklı müzik türlerinde farklı puan ortalamaları elde ettikleri görülmüştür. Sözel, saldırganlık öfke, düşmanlık ve dolaylı saldırganlık davranışları tercih edilen müzik türüne göre anlamlı olarak değişmezken, fiziksel saldırganlık davranışları müzik türüne bağlı olarak anlamlı şekilde değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, müzik tercihleri, kişilik özellikleri, saldırganlık