SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Emin Erdem KAYA, Emre ÜSTÜN

NO Makale Adı
1363943901 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma, 2011-2012 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde, Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu 1. sınıflarında okutulan, ortak seçmeli müzik derslerine ilişkin öğrenci görüşleri doğrultusunda bu derslerin verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması amacı ile yapılmıştır.
Toplam 266 öğrencinin katıldığı araştırma kapsamında, örneklemi oluşturan öğrencilerin ortak seçmeli müzik derslerine ilişkin görüşleri Yapılandırılmış Sabit Format Anket Görüşmesi” kullanılarak tespit edilmeye çalışılmış, veriler frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama kullanılarak tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak ulaşılan sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur.

Araştırma sonucunda, öğrencilerin genelde ortak seçmeli müzik derslerine ilgi duydukları, kredisiz olmasına rağmen bu dersin gerekliliğine inandıkları ve kredili olması yönünde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Ayrıca ortak seçmeli müzik dersinin yaygınlaştırılıp ilgili birimlerce desteklenerek, içerik ve yöntem yönüyle daha verimli hale gelmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Seçmeli Ders, Üniversite